Thema duurzame inzetbaarheid

De WWb houdt zich al jaren bezig met het thema duurzame inzetbaarheid. Het is vandaag de dag nog steeds een heel actueel thema voor onze leden. Het is benoemd in de CAO’s van de sectoren en het staat hoog op de agenda. De vraag die hierbij voor werkgevers centraal staat, is hoe je medewerkers inzetbaar houdt - nu en straks - en op welke wijze zij fit en vitaal hun pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Daarom spant de WWb zich samen met de WENB in om de dialoog over duurzame inzetbaarheid op verschillende niveaus te bevorderen en te vergemakkelijken.

Vignet meerjarenprogramma Fit en Vitaal - 465px

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid past in het huidige denken over duurzaamheid. De sociaal-maatschappelijke en politieke problemen rond thema’s als energie, klimaat, voedsel, financiële markten, arbeidsmarkt, pensioenen en gezondheid dwingen ons meer oog te hebben voor duurzaamheid.

Wij realiseren ons dat medewerkers waardevolle bronnen zijn om duurzaam in te investeren; zij helpen de bedrijven om strategische doelstellingen te realiseren.

Focus vanaf 2020: het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal'
Met het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal' willen wij tegemoet komen aan de behoeften van werkgevers en ze ondersteunen bij het inzetbaar houden van medewerkers, zodat zij gezond en vitaal aan het werk kunnen blijven.

Dit programma 'Fit & Vitaal' maakt onderdeel uit van het mantelcontract voor de zorgverzekering dat WENB per 1 januari 2020 met Zilveren Kruis heeft afgesloten voor vijf jaar. Dat betekent dat de diverse programma-activiteiten een (vrij) directe link hebben met het thema gezondheid & vitaliteit.

Lees meer over het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal' (website WENB)

Wij helpen de bedrijven graag op weg: "Dare to plan, dare to choose, dare to try!": download de 'onepager' Fit & Vitaal (pdf)

Waarom aandacht voor duurzame inzetbaarheid?

Flexibilisering van de arbeidsmarkt

Er is sprake van flexibilisering van de arbeidsmarkt. Een baan voor het leven is steeds minder vanzelfsprekend. De snelle technologische ontwikkelingen en digitalisering maken dat kennis snel veroudert. Het is zaak om voortdurend te blijven leren. Tevens is het van belang dat je je als (toekomstig) professional voortdurend kunt aanpassen in nieuwe situaties.

naar boven
 

De werknemer, de mens, is niet langer een productiefactor

Het repeterende werk wordt steeds meer uitbesteed aan computer en machines (of aan het buitenland). Wat overblijft, is het creatieve deel van het proces en de innovatie. De grote uitdaging voor veel organisaties is op dit moment om de omslag te maken van een traditionele aanpak, met de mens als productiefactor, naar een model waar medewerkers centraal staan in het innovatieproces. Dat betekent ook dat medewerkers meer regie en meer eigen verantwoordelijkheid krijgen. Dit vraagt van leidinggevenden een meer coachend en faciliterend leiderschap.

naar boven
 

Laag opgeleide ouderen hebben een negatief imago

Vooral lager opgeleiden hebben sterk te lijden onder een negatief imago wanneer zij ouder worden. Nieuwe medewerkers zijn individualistischer, pluriformer en mondiger dan vorige generaties. Zowel de eisen en kansen van werkgevers als de verlokkingen en verplichtingen van privélevens vechten om voorrang op hun prioriteitenlijstje. Zijn je kennis en vaardigheden als werknemer na je veertigste levensjaar niet 'op niveau', dan vinden werkgevers je al snel niet meer (duurzaam) inzetbaar.

naar boven
 

Grote sociaal-maatschappelijke en politieke problemen

Tot slot zijn er de grote sociaal-maatschappelijke en politieke problemen rond thema’s als energie, klimaat, voedsel, financiële markten, arbeidsmarkt en pensioenen. De gemene deler daarin is dat we meer oog moeten hebben voor duurzaamheid. Ook medewerkers zijn waardevolle bronnen om duurzaam in te investeren.

naar boven

Instrumenten voor duurzame inzetbaarheid: 'Fit & Vitaal'

Om werkgevers te helpen om structureel beleid voor duurzame inzetbaarheid op te zetten heeft de WWb samen met de WENB en haar strategische partners een aantal instrumenten ontwikkeld.

Voor een update over het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal', waarvan ook bedrijven van de WWb gebruik kunnen maken verwijzen we naar de rubriek op website van de WENB.

Bekijk ook de activiteitenkalender 'Fit & Vitaal' (website WENB)

Voor informatie over de ontwikkelingen binnen het thema duurzame inzetbaarheid kunt u contact opnemen met Floor van den Heuvel (tevens programmamanager) of Pim Beljaars.

naar boven

Meer weten over duurzame inzetbaarheid?

Bovengenoemde ontwikkelingen en signaleringen vragen om een andere benadering door werkgevers:

  • Een benadering waarin de organisatie zich steeds meer aanpast aan de wensen en behoeften van de medewerkers.
  • Een benadering waarin medewerkers de regie kunnen pakken, en waarbij zij geïnspireerd worden om te kunnen en willen werken aan hun duurzame inzetbaarheid.
  • Een benadering waarin de leidinggevende een cruciale rol heeft bij het stimuleren van medewerkers om te werken aan hun duurzame inzetbaarheid.
  • Een benadering waarin gekeken wordt naar de mogelijkheden en kansen ten aanzien van oudere medewerkers en lager opgeleiden.

De WWb beoogt de sector en individuele leden vooruit te helpen met duurzame inzetbaarheid.

  • door innovatieve ideeën en praktische oplossingen aan te dragen;
  • door kennis te delen;
  • door leden te verbinden op (inter)sectoraal niveau, gebaseerd op gedeelde vraagstukken en behoeften van leden.

Daar waar mogelijk zoeken we de aansluiting bij bestaande initiatieven en bij de vormgeving en uitvoering zoeken we geschikte partners.