Thema duurzame inzetbaarheid

De arbeidsmarkt verandert in rap tempo en komt er ook anders uit te zien. De beroepsbevolking krimpt door ontgroening en vergrijzing. We moeten het werk met minder mensen doen en we moeten meer en langer werken om te kunnen blijven ondernemen en sociale voorzieningen betaalbaar te houden.

Werkgevers denken na over de mogelijkheden om hun medewerkers langer binnen hun organisatie te laten werken. Dit vraagt zowel om fysieke, als mentaal fitte medewerkers.

Meer dan in het verleden zien bedrijven het bijhouden van vakkennis, de persoonlijke ontwikkeling en een gezonde levenswijze als een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de werkgever en de werknemer.

Snel meer weten

Flexibilisering van de arbeidsmarkt

Er is sprake van flexibilisering van de arbeidsmarkt. Een baan voor het leven is steeds minder vanzelfsprekend. De snelle technologische ontwikkelingen en digitalisering maken dat kennis snel veroudert. Het is zaak om voortdurend te blijven leren. Tevens is het van belang dat je je als (toekomstig) professional voortdurend kunt aanpassen in nieuwe situaties.

naar boven
 

De werknemer, de mens, is niet langer een productiefactor

Het repeterende werk wordt steeds meer uitbesteed aan computer en machines (of aan het buitenland). Wat overblijft, is het creatieve deel van het proces en de innovatie. De grote uitdaging voor veel organisaties is op dit moment om de omslag te maken van een traditionele aanpak, met de mens als productiefactor, naar een model waar medewerkers centraal staan in het innovatieproces. Dat betekent ook dat medewerkers meer regie en meer eigen verantwoordelijkheid krijgen. Dit vraagt van leidinggevenden een meer coachend en faciliterend leiderschap.

naar boven
 

Laag opgeleide ouderen hebben een negatief imago

Vooral lager opgeleiden hebben sterk te lijden onder een negatief imago wanneer zij ouder worden. Nieuwe medewerkers zijn individualistischer, pluriformer en mondiger dan vorige generaties. Zowel de eisen en kansen van werkgevers als de verlokkingen en verplichtingen van privélevens vechten om voorrang op hun prioriteitenlijstje. Zijn je kennis en vaardigheden als werknemer na je veertigste levensjaar niet 'op niveau', dan vinden werkgevers je al snel niet meer (duurzaam) inzetbaar.

naar boven
 

Grote sociaal-maatschappelijke en politieke problemen

Tot slot zijn er de grote sociaal-maatschappelijke en politieke problemen rond thema’s als energie, klimaat, voedsel, financiële markten, arbeidsmarkt en pensioenen. De gemene deler daarin is dat we meer oog moeten hebben voor duurzaamheid. Ook medewerkers zijn waardevolle bronnen om duurzaam in te investeren.

naar boven

Instrumenten voor duurzame inzetbaarheid

Om werkgevers te helpen om structureel beleid voor duurzame inzetbaarheid op te zetten heeft de WENB met haar strategische partners een aantal instrumenten ontwikkeld.

Op 16 maart is de 'Wegwijzer Duurzame Inzetbaarheid' gelanceerd: een handige leidraad, die inzicht geeft in de vele mogelijkheden en de wijze waarop de instrumenten toegepast kunnen worden.

naar boven

Meer weten over duurzame inzetbaarheid?

Bovengenoemde ontwikkelingen en signaleringen vragen om een andere benadering door werkgevers:

  • Een benadering waarin de organisatie zich steeds meer aanpast aan de wensen en behoeften van de medewerkers.
  • Een benadering waarin medewerkers de regie kunnen pakken, en waarbij zij geïnspireerd worden om te kunnen en willen werken aan hun duurzame inzetbaarheid.
  • Een benadering waarin de leidinggevende een cruciale rol heeft bij het stimuleren van medewerkers om te werken aan hun duurzame inzetbaarheid.
  • Een benadering waarin gekeken wordt naar de mogelijkheden en kansen ten aanzien van oudere medewerkers en lager opgeleiden.

De WWb beoogt de sector en individuele leden vooruit te helpen met duurzame inzetbaarheid.

  • door innovatieve ideeën en praktische oplossingen aan te dragen;
  • door kennis te delen;
  • door leden te verbinden op (inter)sectoraal niveau, gebaseerd op gedeelde vraagstukken en behoeften van leden.

Daar waar mogelijk zoeken we de aansluiting bij bestaande initiatieven en bij de vormgeving en uitvoering zoeken we geschikte partners.

Meer weten over duurzame inzetbaarheid?

De WWb trekt op met de werkgeversvereniging WENB om duurzame inzetbaarheid en de eigen regie van medewerkers te bevorderen. Kijkt u ook eens in de themarubriek DI van de WENB-website.

Download het overzicht 'Speerpunten WENB voor DI in 2018 en 2019' (pdf)

Voor informatie over de ontwikkelingen binnen het thema duurzame inzetbaarheid kunt u contact opnemen met Floor van den Heuvel (tevens projectleider) of Pim Beljaars.