DISCLAIMER

Gebruik van website en ledennet
De website en het besloten ledennet zijn bedoeld om de leden van de Werkgeversvereniging WWb, de werknemers van de leden en overige belangstellenden te informeren over de WWb en haar activiteiten. Het is toegestaan om cao-teksten en andere openbare informatie te downloaden en/of te kopiëren voor eigen gebruik.

De op de website aanwezige informatie mag echter niet zonder toestemming van de WWb openbaar gemaakt worden, noch op enige wijze vermenigvuldigd of gepubliceerd worden op een elektronisch (computer)netwerk. Het is ook niet toegestaan om webpagina's (of delen daarvan) in een andere website te laden.

Aansprakelijkheid
De WWb heeft haar uiterste best gedaan om uitsluitend correcte informatie op haar website te vermelden. Ondanks deze zorg kan het voorkomen dat de informatie verouderd is of anderszins onjuistheden bevat. Daarom aanvaardt de WWb geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg is van een onjuistheid en/of onvolledigheid van de op haar website vermelde informatie. Voor de precieze teksten met betrekking tot de op de website behandelde onderwerpen verwijzen wij u naar de brondocumenten, zoals wetteksten, cao's en andere formele regelingen.

De WWb is niet aansprakelijk voor het tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website.

De WWb aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de inhoud van andere websites, waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Deze zijn slechts opgenomen om de gebruiker van de website zo goed mogelijk te informeren.

De WWb laat zich via het lidmaatschap van de Werkgeversvereniging WENB adviseren door de Stichting 'AVG voor verenigingen' en zet zich in voor de bescherming van persoons- en bedrijfsgegevens. Verwerkers van gegevens die aan de WWb zijn toevertrouwd dienen een verwerkersovereenkomst te ondertekenen en zich aan onze instructies te houden.