EERDERE BIJEENKOMSTEN EN PRESENTATIES

Naar de Eventkalender 2020

| (online)

WENB Jaarcongres 2020 Online: 'Naar een nieuw ontwerp van werk'

Op vrijdag 5 juni 2020 organiseerde de WENB het Jaarcongres 2020 voor haar leden, de leden van de WWb en voor genodigde relaties. Vanwege de coronamaatregelen dit jaar online. Het thema van het congres is bijzonder actueel: 'Naar een nieuw ontwerp van werk'. Hieronder vind je de link om de opname van het congres te bekijken.

Webinar 'Ontwikkeling van het pensioenstelsel'

Vorig jaar is het Pensioenakkoord afgesloten. Veel van de afspraken uit het Pensioenakkoord moeten nog worden uitgewerkt in concrete plannen. Tijdens dit webinar zullen wij daarom uitgebreid stilstaan bij de uitwerking van het Pensioenakkoord.

| Bureau WENB en WWb

HSE wet- en regelgeving - Compliance Management

De WWb organiseert een themabijeenkomst voor specialisten op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu. Adviseurs van Borger & Burghouts geven dan een toelichting op de meest relevante wijzigingen in wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu. Voor elk van deze aandachtsgebieden bieden zij een praktische oplossingen waarmee bedrijven direct aan de slag kunnen.

| Bureau WENB en WWb

Actualiteitenbijeenkomst 'Arbeidsrecht, Pensioen, Sociale Zekerheid en Fiscaal 2020'

Waarop moeten werkgevers zich voorbereiden? Welke wijzigingen staan ons te wachten in het arbeidsrecht, de sociale zekerheid, fiscaliteit en - niet te vergeten - de pensioenen? Welke gevolgen hebben deze wijzigingen en ontwikkelingen voor werkgevers? Tijdens deze actualiteitenbijeenkomst praten we je hierover bij. Hiervoor hebben wij vier deskundigen uitgenodigd. Ook besteden we aandacht aan twee 'ledenvoordeel'-producten: het nieuwe zorgcontract met Zilveren Kruis en de 'WGA-ERD Risico Analyse'.

| Bureau WENB en WWb

Netwerkbijeenkomst DI - Benchmark Arbeid en Dashboard DI

Op dinsdag 26 november wijden wij de Netwerkbijeenkomst DI aan de presentatie van de 'Benchmark Arbeid' en het 'Dashboard Duurzame Inzetbaarheid'. Tijdens deze bijeenkomst worden de sectorale scores gepresenteerd.

| Landgoed Zonnestraal

Directeuren Diner 2019

'Werkgeven in een disruptieve omgeving' staat voor ons als werkgeversvereniging centraal in 2019. In dit thema nemen Jeroen Veldstra en Christian Kromme u mee naar de actualiteit. Zij geven praktijkvoorbeelden en delen hun visie hoe de dreiging van disruptie omgezet kan worden in een uitdaging: wat zijn de mogelijkheden om met disruptieve technologieën en -ideeën je eigen bedrijf te versterken zodat de eigen business niet 'disrupted' raakt?

| Hotel Van der Valk

Tweedaags P&O Event 2019

Op 31 oktober en 1 november vindt weer het jaarlijkse 'P&O Event' plaats. Dit jaar staan de twee dagen vol inspiratie en interactie in het teken van ons jaarthema 'Werkgeven in een disruptieve omgeving'. En we stellen de vraag: 'Hoe blijft HR van meerwaarde voor jouw organisatie?'

| Bureau van WENB, WWb en de O&O fondsen

Secretaressen en Managementassistenten Event

Tijdens deze bijeenkomst informeren wij secretaressen en managementassistenten van de bedrijven in onze sectoren over een aantal projecten en processen binnen de werkgeversvereniging. Een inhoudelijk programma dat hen meer inzicht geeft in de dagelijkse gang van zaken, maar ook van speciale activiteiten, zoals de totstandkoming van cao's en projecten. Elkaar eens "in het echt" ontmoeten is leuk, maar draagt ook bij aan het onderling begrip.

| Bureau WENB en WWb (inloop vanaf 13.00 uur)

Themabijeenkomst Arbeidsrecht en Arbeidsverhoudingen: diverse contractvormen

De Wet 'Arbeidsmarkt in Balans' (WAB) moet gaan zorgen voor een betere balans tussen flexibele en vaste arbeid. Verschillende maatregelen uit de WAB verkleinen de kosten- en risicoverschillen tussen vast en flex, vanuit de bedoeling om de aard van de arbeid centraal te stellen bij de keuze voor een contractvorm, in plaats van financiële overwegingen.

| Hotel Postillion

'Goud op de werkvloer': een inspiratiemiddag over generatiediversiteit

Tijdens deze bijeenkomst kijken we wat 'bewust generatiediversiteit benutten' kan opleveren. Het updaten van sociale processen houdt vergrijzende organisaties vitaal, 'bij de tijd' en aantrekkelijk voor medewerkers en klanten. Het bevordert ook Duurzaam Werken, want gedateerde processen nemen werkenergie weg. Vanuit een generatieperspectief worden verrassende mogelijkheden zichtbaar; directieleden, managers en medewerkers zien deze soms niet.

| (online)

Online inspiratiesessie (webinar) 'Inzetbaarheid als Service'

Dit webinar geeft inzicht in een nieuwe zienswijze en methode omtrent het 'eigenaarschap van inzetbaarheid'. U kunt dit volgen via een pc, laptop of tablet/smartphone met internetverbinding.

| Bureau WENB en WWb

Workshop 'Eigen regie op Duurzame Inzetbaarheid'

De WENB en de WWb zetten zich al jaren in om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de verschillende sectoren te bevorderen. De werkgevers faciliteren hen inmiddels op vele manieren, maar uiteindelijk moeten de medewerkers zelf de verantwoordelijkheid en regie over hun eigen loopbaan gaan nemen. Daarom willen we hen informeren en motiveren om hiervoor keuzes te maken en in actie te komen. Voor sommige medewerkers betekent dit een gedragsverandering die tijd en energie kost. Hiervoor willen wij een tastbaar en eigentijds product voor medewerkers ontwikkelen, dat hen prikkelt en blijft boeien.

| Bureau WENB en WWb

Workshop 'Arbeidsmonitor' en 'Dashboard Duurzame Inzetbaarheid'

De arbeidssituatie van de Nederlandse beroepsbevolking verandert voortdurend. Vaak is het niet mogelijk om binnen je eigen organisatie een actueel beeld te krijgen over de resultaten op de verschillende aspecten van duurzame inzetbaarheid. Laat staan dat je zicht hebt op hoe je scoort ten opzichte van de sector of heel BV Nederland. Daarom wil de WENB samen met TNO een 'Arbeidsmonitor' ontwikkelen.

| 'Seats2Meet' in de 'LocHal' naast Tilburg CS

WENB Jaarcongres 2019

Op vrijdag 7 juni organiseert de WENB het Jaarcongres 2019 voor haar leden, de leden van de WWb en voor genodigde relaties. Dit jaar staat het congres in het teken van ons nieuwe centrale thema: 'Werkgeven in een disruptieve omgeving'. Hiervoor hebben wij in de Tilburgse 'LocHal' een inspirerende locatie gevonden. Deze voormalige treinenwerkplaats is prachtig getransformeerd in een multifunctionele ontmoetingsplek, die symbool staat voor disrupties in het verleden, die hebben geleid tot een onverwachte en nieuwe toekomst.

| Bureau WENB en WWb

Netwerkbijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid: 'Eigen regie op loopbaan'

Op dinsdagmiddag 21 mei 2019 organiseert de WENB weer een netwerkbijeenkomst over het thema duurzame inzetbaarheid. Tijdens deze bijeenkomst gaan we uitgebreid in op hetgeen de medewerkers van organisaties nodig hebben om zelf de regie te nemen in hun loopbaanontwikkeling. Ook kijken we hoe HR- en lijnmanagers de medewerkers kunnen stimuleren en ondersteunen.

| 'Het Oude Stadhuys'

Diner Pensant Arbeidsverhoudingen

Ter afsluiting van het jaarthema 'Arbeidsverhoudingen van de toekomst - welke koers kies jij?' organiseert de WENB op 9 mei 2019 een bijzondere bijeenkomst voor leden van de werkgeversdelegaties van onze sectoren. Tijdens een 'Diner Pensant' gaan we in gesprek met drie cao-onderhandelaars uit andere sectoren die een bijzonder cao-traject hebben gelopen. Zij zullen hun ervaringen met ons delen.

| Bureau van de WENB en de WWb

Themamiddag Pensioen

Op 16 april 2019 organiseren de WWb en de WENB de jaarlijkse themamiddag over pensioen. Twee sprekers van het ABP praten u bij over de actuele situatie van ons pensioenfonds. Daarna zal Michael Visser, pensioenonderzoeker bij Netspar, ingaan op de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel.

| Vernet

Themabijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid: Psychisch verzuim en burn-out

Deze themabijeenkomst is bedoeld om de kennis over psychisch verzuim en burn-out te vergroten en te leren hoe hiermee binnen organisaties kan worden omgegaan. Deze themabijeenkomst is een onderdeel van het jaarprogramma dat Vernet voor deelnemers aan de benchmark verzuim & inzetbaarheid organiseert.

| Bureau WENB/WWb

Casemanagement, eigen risicodragen en re-integratie bij ziekte

Op 19 maart 2019 organiseren de WENB en de WWb een bijeenkomst over het thema Sociale Zekerheid. Hierbij gaan we in op de onderwerpen casemanagement, eigen risicodragen en re-integratie bij ziekte. Sprekers van Nysingh Advocaten, Renewi en ActivaSZ praten u hier graag over bij.

| Bureau WENB, WWb en O&O fondsen

Themabijeenkomst subsidies: stimuleringsmaatregelen voor werkgevers in een disruptieve omgeving

Op dinsdagmiddag 12 februari 2019 organiseren de O&O fondsen een bijeenkomst voor de leden van de WENB en de WWb. Vanuit het thema subsidieverwerving kijken we naar 'stimuleringsmaatregelen voor werkgevers in een disruptieve omgeving', omdat de bedrijven in onze sectoren momenteel voor grote veranderingen staan. Deze themamiddag geeft inzicht in ontwikkelingen, trends en voorbeelden van actuele subsidies in een structuur, waardoor de deelnemers beter in staat zijn hun bedrijfsprocessen en verdienmodellen te koppelen aan een eventuele subsidiemogelijkheid.

| Bureau WENB en WWb

Actualiteitenbijeenkomst 'Arbeidsrecht en wetswijzigingen 2019'

Tijdens deze actualiteitenbijeenkomst wordt ingegaan op een aantal wetsvoorstellen voortvloeiend uit het regeerakkoord en de mogelijke gevolgen voor werkgevers. Jolanda Krijgsman (advocaat arbeidsrecht bij Nysingh) neemt u hierin mee. Rolf Blankemeijer (WENB/WWb) zal u bijpraten over de laatste ontwikkelingen rond het thema pensioen als er nieuws is over een mogelijk pensioenakkoord.

| Bureau O&O fondsen, WENB en WWb

Workshop 'Aan de slag met VR en AR?'

Gaan we al investeren in veelbelovende technologieën als 'Virtual Reality' (VR) en Augmented Reality' (AR), of onderzoeken we eerst de praktische meerwaarde van deze vormen? Uiteraard denken we na over de 'Return on Investment' wanneer we de aanpak van onze opleidingen kiezen. Maar de vraag wordt lastiger wanneer je je afvraagt welke vorm van VR het best bij een opleidingsdoel past. Tijdens deze workshop onderzoeken we samen met de deelnemers welke vorm van VR of AR bij een specifiek opleidingsdoel van toegevoegde waarde kan zijn.

| Villa Jongerius

Directeuren Diner 2018

De keynote speakers Doekle Terpstra (UNETO-VNI) en Aart Slagt (KLM) geven vanuit hun jarenlange ervaring antwoord op de vragen: "Hoe managen we cao-processen met vakbonden in steeds dynamischer omgevingen?” en “Hoe zal 'de polder' er over enkele jaren uit zien?" Directeuren van de bedrijven van de WENB en de WWb gaan in debat met cao-titanen over de arbeidsverhoudingen van de toekomst.

| Bureau WENB en WWb

Netwerkbijeenkomst: communicatie om medewerkers te stimuleren aan DI te werken

In de praktijk zien we dat bedrijven allerhande maatregelen en faciliteiten getroffen hebben voor hun medewerkers om hun duurzame inzetbaarheid te bevorderen; overigens met wisselend succes. Tijdens deze netwerkbijeenkomst gaan we uitgebreid in op de rol die interne verandercommunicatie kan spelen om medewerkers te stimuleren werk te maken van hun duurzame inzetbaarheid. Indaver, een lid van de WENB, presenteert de rol die communicatie speelt bij hun integrale aanpak.

| Bureau WWb en O&O fonds Waterbedrijven

Workshop ‘Communicatie met het onderwijs’

Als vervolg op het HPO van 24 mei 2018 organiseert het O&O fonds Waterbedrijven de workshop 'Communicatie met het onderwijs'. Deze is bedoeld voor medewerkers van waterbedrijven, bijvoorbeeld praktijkbegeleiders, die willen weten hoe zij het contact met de (v)mbo-scholen kunnen versterken om samen het instroomprobleem te kunnen aanpakken.

| Bureau WENB en WWb, zaal 0.70

Themabijeenkomst 'Fiscaal'

Op dinsdag 9 oktober 2018 organiseert de WWb een themabijeenkomst over het onderwerp loonheffing. Renzo van der Ham, loonbelastingspecialist bij EY, informeert u over de laatste ontwikkelingen. Hij bespreekt enkele casussen en stellingen. Tijdens de bijeenkomst is er ruimschoots gelegenheid voor het stellen van vragen.

| Landgoed Zonheuvel, Paviljoengebouw

WENB P&O Themadagen 2018

Tijdens de P&O Themadagen 2018 gaan we verder in op het jaarthema: Arbeidsverhoudingen 2025; welke koers kies jij? We zoomen in op de arbeidsverhoudingen op bedrijfsniveau over de as werkgever - bestuurder - ondernemingsraad. Vanuit verschillende invalshoeken en instrumenten onderzoeken we hoe je invloed kunt uitoefenen op de arbeidsverhoudingen binnen het bedrijf. We bieden een afwisselend programma in een mooie mix van theorie en praktijk.

| VodafoneZiggo, Technical Experience Center (TEC)

Themamiddag 'Hoe praktiseren we een leven lang ontwikkelen?'

Op dinsdagmiddag 19 juni a.s. vanaf 12.00 uur organiseren de WWb, de WENB en de O&O fondsen de themabijeenkomst 'Hoe praktiseren we een leven lang ontwikkelen?' in het onlangs geopende ‘Technical Experience Center’ van VodafoneZiggo in Amsterdam.

| 'De Burcht'

WENB Jaarcongres 2018

Het congres (ook voor leden van de WWb) staat dit jaar in het teken van de 'arbeidsverhoudingen van de toekomst'. De wereld van werk is in transitie: een snel veranderende arbeidsmarkt, banen en functies verdwijnen, verschillende vormen van flexibele arbeid en de diversiteit van arbeidsvormen en -wensen ontstaan. Hoe beïnvloeden deze ontwikkelingen de arbeidsverhoudingen van nu en in de toekomst? Welke trends en ontwikkelingen zien wij? Hoe ziet het beeld van de 'Arbeidsverhoudingen 2025' eruit? Met wie, hoe en welke arbeidsvoorwaardelijke afspraken maken we dan?

| Bureau WENB/WWb

Themamiddag Pensioen

Op 15 mei 2018 organiseert de WWb een actualiteitenbijeenkomst over het thema pensioen. Drie gastsprekers geven inspirerende presentaties, over: 'innovatie in werken en pensioen', 'vergroting van pensioeninzicht onder medewerkers van de Politie' (project pensioenambassadeur) en praten u bij over de ontwikkelingen binnen ABP.

| Bureau WENB en WWb

Netwerkbijeenkomst DI als business/value case

Waarom zou een organisatie investeren in duurzame inzetbaarheid? Wat is de meerwaarde ervan? En hoe kun je aantonen dat werken aan duurzame inzetbaarheid loont? Organisaties die met dit thema aan de slag zijn - of willen gaan - wensen een antwoord op deze vragen.

| Bureau WENB en WWb

Themabijeenkomst 'Waarderen & belonen'

Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van functiewaardering: zijn er alternatieven en hoe kun je op een flexibeler en eenvoudiger wijze functies waarderen? Daarna laten we de deelnemers zien hoe je als organisatie arbeidsvoorwaarden kunt vergelijken. Wanneer kijk je naar het beleid (de regelingen) en wanneer kijk je naar de praktijk (de 'actuals')? Ook zal het gebruik van het instrument 'Beloningsmonitor' live gedemonstreerd worden.

| Bureau WENB en WWb

Themabijeenkomst 'Participatiewet'

Leer alles over het quotum voor mensen met een arbeidsbeperking; dit is voor uw bedrijf van toepassing vanaf 2018. Laat u inspireren hoe bedrijven van de WWb daar invulling aan geven.

| Bureau WENB en WWb

Themabijeenkomst 'Arbeidsmarktscenario's'

Iedereen wil perspectief op werken. Maar hoe krijg (en houd) je perspectief in een wereld die heel snel verandert? De Nationale Denktank heeft onlangs een rapport gepubliceerd, waarin tien oplossingen voor de arbeidsmarkt van de toekomst beschreven worden. Deze hebben raakvlakken met initiatieven die mensen stimuleren tot 'een leven lang leren', intersectoraal opleiden, 'de regie nemen over je loopbaan' en aandacht voor alle factoren die van invloed zijn op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

| Bureau WENB en WWb

Themabijeenkomst 'Gezond blijven werken in ploegendienst'

Gezondheid wordt een steeds belangrijker onderwerp in ons werkzame leven, omdat we langer moeten doorwerken. We gaan later met pensioen, maar de weg daar naartoe vitaal afleggen - in élke periode van het leven - is minstens zo belangrijk. Vooral voor mensen die in ploegendienst werken blijkt dat een behoorlijke uitdaging te zijn.

| Bureau WENB/WWb

Themamiddag 'Naar een optimale arbeidsrelatie'

Op 16 januari 2018 organiseert de WWb samen met Effectory en EBC een themamiddag over het optimaliseren van de arbeidsrelatie. Balans in de arbeidsrelatie en innovatie van arbeidsverhoudingen vormen dit jaar het centrale thema bij onze vereniging. Tijdens deze bijeenkomst komen aan bod: zelfsturende teams, medewerkersonderzoek en financieel inzicht voor de medewerker.

| Bureau WENB/WWb

Actualiteitenbijeenkomst 'Het regeerakkoord en wijzigingen wetgeving'

Tijdens deze actualiteitenbijeenkomst wordt ingegaan op de plannen in het regeerakkoord en de mogelijke gevolgen voor werkgevers. Wouter Brookman (Economische Zaken VNO-NCW) en Jolanda Krijgsman (advocaat arbeidsrecht bij Nysingh) nemen u hierin mee. Tenslotte zal Rolf Blankemeijer (WENB/WWb) u bijpraten over de laatste ontwikkelingen rond het thema pensioen.

| Bureau WENB/WWb, Arnhem

Actualiteitendag Pensioen

Wij staan aan de vooravond van ingrijpende wijzigingen in het Nederlandse pensioenstelsel. Tijdens deze themadag zullen een aantal sprekers die nauw betrokken zijn bij de ontwikkelingen in pensioenland hun visie op de toekomst geven. Wat gaat er veranderen en wat betekent dit voor werkgevers en hun medewerkers?

| Landgoed Hotel Avegoor

P&O Themadagen 2017

Voor onze leden organiseren we ook dit jaar weer de P&O Themadagen, die in het teken staan van de vele technologische ontwikkelingen die de businessmodellen van bedrijven ingrijpend zullen veranderen. Dit heeft grote impact op het menselijk kapitaal.

| Bureau WENB/WWb

Directeurendiner ‘Het geheim achter activeren van eigen regie’

Wat is het geheim achter gemotiveerde en betrokken medewerkers? En hoe zorg je dat medewerkers de regie nemen over duurzame inzetbaarheid en het verbeteren van prestaties? Tijdens deze middag geven wij inzicht waarom verbeter- en veranderprojecten vaak niet écht uit de startblokken komen. En hoe het wél kan werken!

| Bureau WENB/WWb

Actualiteitenbijeenkomst Poortwachter & Prinsjesdag 2017

Deze actualiteitenbijeenkomst wordt gewijd aan de nieuwe rechten en plichten van werkgevers en werknemers bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

WENB/WWb Zeilmiddag 2017

Eenmaal per jaar nodigen wij onze leden en de vakbondsbestuurders uit voor een boottocht en voor informeel netwerken. Dit jaar ontvangen wij u graag op vrijdag 15 september om 12.00 uur aan boord van de driemaster barkentijn 'De Nieuwe Liefde'. We starten met een uitgebreide lunch en vanaf ongeveer 13.00 uur zal het schip de haven verlaten voor een heerlijke middag zeilen. Om 16.00 uur bent u weer terug.