Thuiswerken of naar het werk komen?

Van onze leden krijgen wij sinds het uitbreken van de coronacrisis veel vragen over hoe om te gaan in bepaalde geheel nieuwe situaties. Wij verzamelen die vragen en publiceren die samen met de antwoorden. Wij merken dat werkgever en medewerkers veel zaken prima in onderling overleg kunnen regelen. Soms helpt het echter om bij een discussie met medewerkers goed de juridische positie van beide partijen te kennen.

WWb Q&A - 465px
 1. De werkgever wil medewerkers verplichten om thuis te werken
  Gezien het advies van het RIVM, is het redelijk dat een werkgever zijn medewerkers verzoekt om zo veel mogelijk thuis te werken. Een werkgever kan echter een medewerker die geen klachten heeft of verplicht in quarantaine moet niet verplichten om thuis te werken. 'Goed werknemerschap' betekent dat een medewerker in beginsel gehoor geeft aan een dergelijke oproep van zijn werkgever. Het kan natuurlijk zo zijn dat een medewerker goede redenen heeft om niet thuis te werken. Het is dan aan de werkgever en de medewerker om hier een voor beide partijen redelijke oplossing voor te vinden.
  De werkgever kan de medewerker die wel klachten heeft of verplicht in quarantaine moet dwingen thuis te blijven, met behoud van loon.

 2. Een medewerker wil als gevolg van (milde) klachten thuis werken
  Een medewerker vertelt zijn werkgever dat hij (milde) klachten heeft en vindt dat hij daardoor gezien het advies van het RIVM niet kan komen werken. Kan een werkgever hem in dat geval verplichten om naar het werk te komen?

  Het antwoord is 'nee'. Gezien de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus en de aanbevelingen die het RIVM recentelijk heeft gedaan is het niet redelijk van de werkgever om de medewerker te verplichten naar zijn werk te komen. De werknemer heeft ook gewoon recht op de doorbetaling van zijn loon. De werkgever kan de betreffende medewerker wel vragen om - indien mogelijk - thuis werk te verrichten. Mocht de werknemer dat niet willen omdat hij zich gezien zijn klachten daartoe niet in staat voelt, dan moet de medewerker zich bij de werkgever ziekmelden. De werkgever zou dan kunnen besluiten om de bedrijfsarts om advies te vragen.

 3. Een medewerker wil thuis werken omdat hij bang is besmet te worden
  Het zou zelfs kunnen voorkomen dat een medewerker helemaal geen lichamelijke klachten heeft, maar dat de medewerker niet naar zijn werk wil komen omdat hij bang is besmet te worden. Een werkgever zou in een dergelijk geval de medewerker kunnen verplichten om naar het werk te komen.

  Uiteraard heeft de werkgever er alles aan gedaan wat in zijn macht ligt om besmetting te voorkomen, zoals te zorgen dat medewerkers zoveel als mogelijk afstand van elkaar of klanten kunnen houden. Als de medewerker zijn vrees voor besmetting niet kan onderbouwen, dan kan de werkgever hem dwingen om naar zijn werk te komen. Als de medewerker geen gehoor geeft aan deze oproep van zijn werkgever, dan verliest de medewerker in principe zijn recht op loondoorbetaling. Want op grond van artikel 7:628 lid 1 BW is de werkgever verplicht het loon te voldoen indien de medewerker de overeengekomen arbeid geheel of gedeeltelijk niet heeft verricht, tenzij het geheel of gedeeltelijk niet verrichten van de overeengekomen arbeid in redelijkheid voor rekening van de medewerker behoort te komen.

  Een medewerker kan echter bijzondere redenen hebben waardoor hij extra voorzichtig is. De medewerker kan een verhoogd risico hebben, zoals hart- en longaandoeningen, diabetes of doordat hij als gevolg van andere medische klachten een zwakkere gezondheid heeft. Het is aan te bevelen dat de werkgever bij twijfel aan de redenen van een werknemer om niet naar zijn werk te komen, advies vraagt aan de bedrijfsarts. De bedrijfsarts mag een oordeel vormen over de beweegredenen van de medewerker en beslissen of dit een reden is om niet naar het werk te komen.