Tijdelijke noodmaatregel voor werkbehoud (NOW) geldt ook voor alle werkgevers WWb

Onderdeel van het pakket is de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Deze vervangt met onmiddellijke ingang de Beleidsregels ontheffing verbod op werktijdverkorting (WTV). Vanwege het enorme beroep dat bedrijven op de WTV wilden doen bleek deze regeling niet meer uitvoerbaar. Bij de WTV betaalden de eigenrisicodragers (ERd) de werkloosheidslasten zelf. Bij de NOW gaat het om een regeling die niet aan de WW is gekoppeld. Daarom kan deze regeling ook door ERd-WW-werkgevers worden gebruikt, zo hebben wij vernomen uit Haagse bronnen.

Rijksoverheid - 930 px

Omzetverlies als voorwaarde voor gebruik NOW
Anders dan de WTV gaat de NOW niet uit van werkverlies (in uren), maar van omzetverlies. Bij een verwacht omzetverlies van ten minste 20% ontvangt de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90%. De regeling geldt voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

De volgende voorbeelden zijn door het kabinet gegeven: 

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom;
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom.

Het gaat hierbij om de loonsom van zowel vaste werknemers als werknemers met een flexibel contract (waaronder ook oproepkrachten). De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld). UWV verstrekt op basis van de aanvraag een voorschot van in elk geval 80% van het aangevraagde bedrag. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest.

Gevolgen voor werknemer en werkgever
De werkgever committeert zich vooraf dat er tijdens de periode van de tegemoetkoming (maximaal 2 x 3 maanden) geen ontslagen zullen plaatsvinden om bedrijfseconomische redenen. De werknemers ontvangen tijdens deze periode hun volledige salaris. Anders dan bij de WTV mogen de werknemers ook gewoon hun werk blijven doen (natuurlijk voor zover mogelijk in verband met het coronavirus).
Er wordt geen beroep bij de NOW gedaan op de WW. De regeling staat hier volledig los van. Er worden dus ook geen WW-rechten opgesoupeerd. Werknemers hoeven ook geen aanvragen te doen of te ondersteunen.

Tijdspad toegang NOW
Het ministerie van SoZaWe en UWV werken momenteel de details van de regeling uit en verwacht binnen 2 weken de regeling te kunnen publiceren. Op dit moment kunnen hiervoor dan ook nog geen aanvragen worden ingediend. Wij informeren onze leden op het moment dat dit wel kan, en de regeling uitgewerkt is.