Stichting van de Arbeid roept werkgevers en werknemers op gezamenlijk de coronacrisis het hoofd te bieden

Werkgevers en werknemersorganisaties verenigd in de Stichting van de Arbeid (StvdA) hebben op 1 april 2020 een brief gepubliceerd over de maatregelen m.b.t. de coronacrisis. De sociale partners in de StvdA willen blijven bijdragen aan het behoud van werkgelegenheid door het signaleren van knelpunten en het gezamenlijk zoeken naar passende oplossingen.

Logo Stichting van de Arbeid - StvdA

De StvdA voert daartoe met het kabinet overleg dat reeds heeft geleid tot de totstandkoming van het op 31 maart 2020 gepresenteerde noodpakket (NOW). Bedrijven die sinds het uitbreken van de coronacrisis te maken hebben met een flinke daling van de omzet kunnen hierop een beroep doen. De StvdA vindt dit noodpakket een eerste belangrijke bijdrage die nodig is om de huidige crisis het hoofd te kunnen bieden. In de komende periode zal de StvdA inventariseren in hoeverre de NOW voor alle sectoren toereikend is om het beoogde doel te halen.

Veiligheid
De StvdA roept in haar brief op om - voor zover dat al niet is gebeurd - prioriteit te geven aan goede afspraken over de veiligheid in de dagelijkse werkzaamheden. Zowel de werkgever als de werknemer hebben een verantwoordelijkheid om een veilige werkomgeving te creëren. De StvdA beveelt aan om te zorgen voor een beperking van de onderlinge contacten tussen werknemers, door afspraken te maken over de spreiding van de werkzaamheden in de tijd.

Als werknemers of hun huisgenoten ziek zijn of klachten vertonen, dan dienen zij thuis te blijven. Voorkomen moet worden dat er een (financiële) prikkel bestaat om in geval van gezondheidsklachten toch aan het werk te gaan. Werkgevers moeten bijvoorbeeld coulance betrachten bij het toepassen van wachtdagen bij ziekte. Ook moeten werkgevers coulant zijn in het toekennen van calamiteitenverlof aan werknemers met kinderen of werknemers die mantelzorg (moeten) verrichten. De StvdA is nog in gesprek met het kabinet over een eventuele compensatie voor de betrokken ondernemers.

Gezamenlijk afspraken maken over de uitvoering van werk en opname verlof
De StvdA roept werkgevers en werknemers op om gezamenlijk problemen op te lossen. Problemen kunnen ontstaan bij de vormgeving van ploegenroosters of werk dat werknemers thuis kunnen uitvoeren. De StvdA pleit ervoor dat het loon, ook in geval van leegloop, toch wordt uitbetaald. Over het opnemen van (vakantie-)verlof en voorkomen van grote verloftegoeden of -tekorten kunnen volgens de StvdA specifieke afspraken gemaakt worden.

CAO’s
De StvdA schrijft in haar brief dat bij het afsluiten van nieuwe cao’s het meer dan ooit noodzakelijk is om duidelijke procesafspraken te maken. Het is raadzaam dat de cao-partijen hierover vroegtijdig met elkaar in overleg treden. Afhankelijk van de situatie in een sector of een bedrijf zal in overleg moeten worden beoordeeld welke scenario’s het meest passend zijn. Dit kan verschillen van het reguliere cao-overleg tot het ongewijzigd verlengen van een cao.

Nieuwe knelpunten melden
De laatste oproep die de StvdA in haar brief aan werkgevers en werknemers doet, is eventuele knelpunten en ontwikkelingen die de continuïteit van het bedrijf en de werkgelegenheid in gevaar brengen te (blijven) melden bij de werkgevers- en werknemersorganisaties. Specifiek gaat het om situaties waar het door de overheid getroffen noodpakket en alle andere gemaakte afspraken onvoldoende soelaas kunnen bieden en die niet onderling opgelost kunnen worden. De StvdA kan dan bekijken of de gesignaleerde problemen al dan niet samen met de overheid kunnen worden opgelost.

WWb en WENB kunnen knelpunten van leden landelijk aankaarten
De werkgeversverenigingen WWb en WENB staan in nauw contact met de werkgeversvereniging VNO-NCW. Als leden knelpunten ervaren die opgelost kunnen worden met regelgeving vanuit de overheid, dan kunnen zij dit melden aan hun contactpersoon bij de WWb of de WENB. Wij brengen dan de gesignaleerde knelpunten via onze kanalen direct onder de aandacht bij het landelijk overleg tussen werkgevers, werknemers en de overheid.

Download de brief van de Stichting van de Arbeid (pdf)