NOW gewijzigd op drie punten

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) is op 2 april 2020 in werking getreden Op 4 april zijn op drie punten technische aanpassingen in deze regeling bekendgemaakt. Er is een nieuwe versie van de NOW beschikbaar.

Rijksoverheid - 930 px

Het doel van de NOW is dat door middel van een loonsubsidie zoveel mogelijk werkgelegenheidsverlies wordt voorkomen. Het bleek dat de NOW op drie punten technische moest worden aangepast.

Wijze berekening van hoogte subsidie in geval van verzoek om toestemming voor bedrijfseconomisch ontslag
In artikel 7 van de NOW is opgenomen hoe verzoeken voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen doorwerken in het subsidiebedrag. Bij het aanvragen van een NOW-subsidie committeren werkgevers zich eraan zulke verzoeken niet in te dienen. Als ze dat toch doen, leidt dat tot een lager subsidiebedrag. Het loon van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd wordt namelijk vermenigvuldigd met 1,5. Dit totale bedrag wordt vervolgens in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de definitieve subsidie wordt gebaseerd.
 
Ontslagaanvragen die zijn ingediend van 18 maart tot en met 1 april 2020 en niet of niet tijdig zijn ingetrokken, hebben gevolgen voor de hoogte van de subsidie.

Aanpassing vaststellingstermijn
In artikel 14 lid 4 NOW stond dat  - na een verzoek om vaststelling van de subsidieaanvrager – de subsidie binnen een termijn van 22 weken wordt vastgesteld. Deze vaststellingstermijn wordt verruimd naar 52 weken.

Door een termijn van 52 weken aan te houden bestaat voldoende tijd om, ook bij een grote hoeveelheid aanvragen, een goede controle te verrichten van de verzoeken om vaststelling en de daarbij aangeleverde gegevens. Om enerzijds een zo spoedig mogelijke afhandeling van de aanvragen mogelijk te maken en anderzijds misbruik en oneigenlijk gebruik zoveel mogelijk te voorkomen zullen risicogerichte controles worden ingericht.

Voor de meeste werkgevers zal gelden dat de hoogte van de vast te stellen subsidie goed is vast te stellen op basis van de aan te leveren stukken bij het verzoek tot vaststelling. De vaststelling zal in die gevallen zoveel als mogelijk in de eerste 22 weken plaatsvinden.

Buitenlands rekeningnummer veranderen in Nederlands rekeningnummer
Het kan voorkomen dat het rekeningnummer van de werkgever dat gekoppeld is aan het loonheffingennummer, een buitenlands rekeningnummer is. Omdat het om uitvoeringstechnische redenen voor UWV niet mogelijk is een subsidieaanvraag te behandelen waarin een buitenlandse bankrekeningnummer is opgegeven, wordt geregeld dat werkgevers met een buitenlands rekeningnummer binnen vier weken een Nederlands rekeningnummer kunnen doorgeven. De subsidie zal vervolgens betaald worden op dit Nederlandse rekeningnummer.

Lees meer over de nieuwe versie van NOW (website Rijksoverheid)