Kabinet kondigt nieuw pakket van noodmaatregelen voor de bestrijding van de coronacrisis aan

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Vandaag heeft het kabinet de inhoud van een nieuw noodpakket bekend gemaakt. Deze maatregelen volgen op het eerste noodpakket dat op 17 maart bekend werd gemaakt. Het doel van het nieuwe noodpakket is zoveel mogelijk behoud van banen.

Rijksoverheid - 930 px

Alle nieuwe of verlengde regelingen, met eventuele aanpassingen zijn te vinden in de Kamerbrief Noodpakket 2.0 (pdf).

Hieronder staan een aantal belangrijke aankondigingen van het kabinet, inzake het nieuwe noodpakket, die voor de leden van de WENB en de WWb van belang kunnen zijn.

Verlenging en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW 2.0) 
Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor de maanden juni, juli en augustus. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming als de vorige regeling, maar kent ook een aantal wijzigingen.

De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom wordt de maand maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling de maand maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in de maanden januari-maart.

Een nieuwe voorwaarde voor bedrijf dat gebruik wil maken van de NOW is dat over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders gedaan mag worden, geen bonussen aan het bestuur en directie gegeven mag worden en dat het bedrijf geen eigen aandelen mag inkopen.

In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen.
 
Verlenging belastingmaatregelen
De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen moeten ondernemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen.
 
Meer informatie
De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via UWV. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht op de website van de Belastingdienst Zakelijk.

Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid (financiële regelingen) en op de website van de Kamer van Koophandel (KvK Coronaloket).

Download het persbericht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over het 'Noodpakket 2.0' (pdf)