Denktank coronacrisis komt met advies intelligent herstelbeleid

De 'Denktank coronacrisis' schetst in het advies aan het kabinet de 'contouren van een intelligent herstelbeleid': hoe het herstel van de economie en de werkgelegenheid door veerkracht van de samenleving op een evenwichtige manier gestalte kan krijgen. De uitgangspunten voor een intelligent herstelbeleid zijn ook gericht op het overeind houden van maatschappelijke verworvenheden. Hierbij draait het om grip op de gezondheidszorg, ons verdienvermogen, de sociale bescherming van kwetsbare groepen en het tegengaan van kansenongelijkheid.

logo SER - 425 px

Om toekomstige welvaart mogelijk te maken moet het overheidsbeleid ook voorsorteren op de middellange en lange termijn beleidsagenda’s: dit zijn de grote transities, zoals digitalisering en robotisering, verduurzaming (de doelen van het Klimaatakkoord en omschakeling naar een circulaire economie), een inclusieve arbeidsmarkt en het inspelen op de vergrijzing.

De 'Denktank coronacrisis' bestaat uit een brede groep vertegenwoordigers van kennisinstituten, planbureaus en sociale partners, die onder leiding van SER-voorzitter Mariëtte Hamer en op verzoek van het kabinet tot dit advies zijn gekomen.

Lees verder op de website van de SER

Download het advies van de 'Denktank coronacrisis' (pdf)